Phút nhìn lại mình

Sau buổi họp ban chủ nhiệm mới của câu lạc bộ mình, được ứng cử làm lead hậu cần mình đã nói thẳng ra là không vui chút nào. Mình không có ý trốn tránh trách nhiệm, nhưng thực sự đã quá mệt mỏi với việc học. Một đứa luôn xem học trên hết như mình dường như rất keo kiệt với quỹ thời gian eo hẹp của mình. Mình luôn muốn làm mọi thứ thật nhanh, nhưng thành thật mà nói kết quả lại ít khi được 100% như mình mong đợi, thậm chí còn thua xa nhiều người … Continue reading Phút nhìn lại mình

好奇怪哦!

我讨厌说分手的话, 该怎么办呢?‘跟雨花说再见,好难过。谢谢好同方给我好好的忠告 学习让我累了。第一次感到非常累了,因为我好朋友说我不可能继续创造好产品。 你说呢?我怎么可能不生气. 但是她说的对了, 我没有好创意, 一定更加努力。 加油, 想要别人的安慰呢! 哎呀,为了光明的未来,了当! Continue reading 好奇怪哦!

我学会一些事情想跟你们分享!

做一个人最好的朋友, 不要用他们的私事跟别人说话。这个行动让他们干他们对你不重要。还有,你对他们没有尊重, 动不动? 朋友一直还给我很多很多的烦恼, 怎么办呢? 第二, 虽然你想要学习, 集中你学得最好的课, 不要学习很多但是结果不太好。这只是浪费你的时间。 第三, 突然我忘了, 啊。 劳逸结合 哈哈!   Continue reading 我学会一些事情想跟你们分享!

人生好累哦!

其实我是怎么藏的人那? 我的朋友说我不太给他们足感情? 什么是足够! 不是我怪你们但是是真的吗? 我不是一个好朋友, 领导我呢, 好难想哦! 对别人, 我可以很好, 但是我有这么多的朋友, 才能做一个人的情人吗   最近我想到一个男人。 我真的喜欢他但是我不决定他喜欢还是不喜欢我? 这只是一小份感情, 快快注意学习呢! 是怎么藏酒好呢!不可能是一切人的好朋友, 对了! 要更加坚强呢, 记得吗? 哈哈 送别号不行, 谢谢我的老师, 叫我古筝, 很好听呢!我非常喜欢提高我的技术 再见,我要学习呢。最近我吃更少,睡了也更少, 对身体不太好, 对脑子也不容易。 好好休息呢! Continue reading 人生好累哦!

朋友的问题。不关你的事,为什么想太多呢,奴孩!

对不起,我对待自己太错了。 我的同方不太欢迎我的出现, 我很敏感, 所以我有可能感到他们喜欢还是不喜欢我。 第一次遇见他们, 有好幸福! 但是时间好残忍, 或者我想太多呢! 不可说,只是我的心不太坚强, 不比你想象的冷。哎呀! 生活中,关你的事就好呢。 但是为什么我不可能做这么简单的事情。 我正在管花的工作和学习。 但是我认识如果我想要改变别人, 我先应该改变自己。 不要想这么多,但是。。。 至少还有可爱的公明一直支持我,谢谢你,但是你这么爱我吗?我希望你早找到值得你的爱的奴孩, 获得好幸福,我一定恭喜你们! 我的家庭有财务问题, 我更有动力加油, 鼓励自己学习好, 不太浪费时间。 你们是我最好的朋友, 不可能懂我的心事吗? 好累哦。 学习, 课外的活动, 加油。 你可以吗, 没有时间。 但是朋友, 为什么对我不太容易呢! 要更加努力, 为了父母, 为了我的将来, 加油! 呼呼。 在这么样呢!好像高中那时段!       Continue reading 朋友的问题。不关你的事,为什么想太多呢,奴孩!

残念!

一直在你身边的人说他想另外的人, 如果是你, 你有什么想法啦? 我呢, 不是因为眼红, 我也好想他, 但是有我是不足够吗?我这么没意思吗? 对不起, 但是你对我说的话, 一辈子我忘记不可, 你说对我来说, 你们不是最好朋友。 那我问你, 什么是好朋友? 我喜欢学习, 这是错吗? 我知道你想对我做好事, 但是什么好事。 只是在我身边你不感到幸福和快乐。 以为我不知道什么是关心, 个别关心但是我真的努力做好的朋友, 你们不看到吗? 我珍惜你认真的话, 但是我好累哦! 哎呀! 加油, 学习太累但是因为父母, 我不要吃多, 花多时间和钱, 让父母骄傲呢! 我想家, 要更多关心最重要的朋友! 难过的日子! Continue reading 残念!

新动力。 一个非常好的老师

我得发展一个网站, 所以我上网发现一个非常便利的教程。thachpham.com 他的知识很宽, 他的教程好容易但是对我非常有用。 真的羡慕这个人。 对人生来说, 可以遇见一个好老师是好幸运呢。 如果有时候她会打越南, 一定请她杯咖啡呢。谢谢老师, 遂人你不认识我是谁:3 好想家, 向父母, 像我的弟弟和奶奶。 你们对我是最好呢! Continue reading 新动力。 一个非常好的老师